The Inspection Panel

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกการร้องเรียนอิสระสำหรับประชาชนและชุมชนที่เชื่อว่าตนเองได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบทางลบจากโครงการเงินกู้ของธนาคารโลก